กิจกรรมและโครงการทั้งหมด ภายใต้มูลนิธิมีเจตนารมณ์ เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็ง ให้กลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นผู้ด้อยโอกาส ในสังคมโดยเฉพาะ ผู้คนที่อาศัยตามแนวชายแดน ที่ยังมีข้อจำกัดในการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน ไ่ม่ว่าจะเป็นเรื่องการศึกษา สุขภาพ และความเป็นอยู่ เพื่อให้ผู้คนเหล่านี้ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ผ่านกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ อาิทิเช่น สนับสนุนศูนย์การเีรียนเด็กต่างด้าว กิจกรรมฝึกอบรม พัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานและกลุ่มเป้าหมาย สนับสนุนอาหารสำหรับเด็กในศูนย์การเรียน เสื้อผ้าชุดนักเรียน อ่านรายละเอียดแต่ละกิจกรรมโดยเลือกเมนูซ้ายมือ
   
  กิจกรรมต่างๆ จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้หากไม่การสนับสนุนจาก สนง.บริหารจัดการกลาง ซึ่งประกอบไปด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้
   
 
งานประชาสัมพันธ์
  งานประชาสัมพันธ์มีทั้งที่ผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ในหลายๆ ภาษา อาทิ เยอรมัน อังกฤษ อิตาเลี่ยน และไทย เพื่อ ให้ครอบคลุม ผู้อ่านและผู้สนับสนุนทุกกลุ่ม ยังมีการติดต่อสื่อสารกับผู้สนับสนุน ที่ส่วนใหญ่อยู่ต่างประเทศ อย่างเป็นประจำเพื่อให้ทั้งสองฝ่าย ได้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกัน
   
งานอาสาสมัครในและต่างประเทศ
  เราได้เปิดรับอาสาสมัครทั้งไทยและต่างประเทศมาช่วยงาน ทั้งเป็นอาสาสมัครสอนภาษา หรือเพิ่มทักษะแก่ครู และเจ้าหน้าตามความสามารถของอาสาสมัครแต่ละคน แต่ยังต้องการรับอาสาสมัครอีกเป็นจำนวนมาก
   
งานบริการกลาง และ งานการเงิน – บัญชี
  งานการเงินบัญชีเป็นหัวใจหลักของงานสำนักงาน มีหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบการรับและการเบิกจ่ายเงิน การเบิกเงินสดจากธนาคาร การจัดทำแผนการใช้จ่ายประจำเดือน บันทึกค่าใช้จ่าย และจัดทำบัญชีเงินสดทุกเดือน ดูแลเรื่องการจ่ายเงินเดือนของเจ้าหน้าที่ ในหน่วยงาน จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับบัญชีเพื่อไว้ตรวจสอบ และจัดทำงบดุลเพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ในการทำบัญชีของมูลนิธิฯ นั้นได้ว่าจ้างบริษัท ทิพย์การบัญชี เพื่อให้รายงาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง
   
งานการพัฒนาองค์กรและการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์  
  บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ ให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และตรงตตามตำแหน่งหน้าที่งาน
   
งานจัดซื้อ
  ตรวจเช็คราคาสินค้าในท้องตลาด จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ให้กับโครงการต่างๆ และของใช้ในสำนักงาน ติดต่อจองห้องพักและตั๋วเดินทางสำหรับแขกและเจ้าหน้าที่ในการเดินทาง การให้บริการอาหารกลางวันแก่เจ้าหน้าที่ การดูแลเรื่องความสะอาดของสำนักงานและซ่อมแซมสำนักงานให้อยู่ในสภาพดี มีความปลอดภัยต่อเจ้าหน้าที่
 

 

 
     
  © 2010 Help Without Frontiers Foundation Thailand
203 Moo 2 Mae Pa, Mae Sot, Tak 63110 Tel./ Fax +66 (0) 55 546112
Email : maesot@helpwithoutfrontiers.org