อาหารนับเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เด็กได้เรียนอย่างต่อเนื่อง จากการทำงานช่วยเหลือสนับสนุนศูนย์การเรียนมาเป็นระยะเวลานานหลายปี องค์กรค้นพบว่ามีเด็กจำนวนมากที่ออกโรงเรียนกลางคัน เพราะเหตุผลทางเศรษฐกิจ แม้อาหารกลางวันมื้อเดียวที่ผู้ปกครองต้องรับผิดชอบดูแล ก็เป็นเรื่องยาก เพราะผู้ปกครองส่วนใหญ่หาเช้ากินค่ำและมีอาชีพรับจ้างรายวัน วันไหนทำงานก็จะได้ค่าแรง วันไหนไม่ทำก็ไม่ได้ค่าแรง แต่ในขณะเดียวกันครอบครัวต้องกินต้องอยู่ อาหารกลางวันจึงมีส่วนสำคัญที่ช่วยให้เด็กได้มีโอกาสเรียนตลอดลอดฝั่ง
จัดทำและส่งอาหารกลางวันแก่ศูนย์การเรียนและหอพัก
  ปัจจุบันครัวกลางได้ผลิตและส่งอาหารให้เด็กได้กิน 3 มื้อ เช้า กลางวัน เย็น แก่ 14 ศูนย์การเรียน 7 หอพัก เฉลี่ยแล้ววันธรรมดา 4,524 มื้อ / วัน และวันเสาร์-อาทิตย์ 1,401 มื้อ/วัน ทุกวันไม่เว้นวันหยุด โดยรถขนส่งจะนำอาหาร พร้อมน้ำดื่มสะอาดที่กรองจากครัวกลาง ไปส่งยังโรงเรียน เพื่อให้โรงเรียนได้แจกจ่ายให้เด็กต่อไป

ตลอดปี 2553 ได้บริการอาหารกลางวันแก่ เด็กศูนย์การเรียนทั้งหมด 4,321 คน ครูจำนวน 172 คน โดยคิดเป็น จำนวน 579,703.00 มื้อ ส่วนเด็กหอพักทั้งสิ้น จำนวน 525 คน คิดเป็นจำนวน 290,859.00 มื้อ
   
อาหารเสริมนมและผลไม้
  นมโรงเรียน 200 ml. และผลไม้ตามฤดูกาล ได้จัดสรรแก่เด็กในศูนย์การเรียนทุกคนที่ได้รับอาหารกลางวัน ซึ่งเด็กส่วนใหญ่จะมีระดับโภชนาการต่ำกว่าวัยตามมาตรฐาน เมื่อเทียบกับเด็กไทย ในช่วงต้นปี ระหว่างเดือน มกราคม ถึง มีนาคม นมและผลไม้ได้ถูกแจกจ่ายให้เด็กเดือนละ 4 ครั้ง โดยภายในหนึ่งเดือน เด็กจะได้รับผลไมสองครั้งและนมอีกสองครั้ง จากอดีตเด็ก เคยได้รับนมและผลไม้อาทิตย์ละครั้ง เหตุเพราะงบประมาณ ในการสนับสนุนโครงการนี้ลดน้อยลง
   
น้ำดื่มสะอาด
  น้ำจำเป็นต่อชีวิตทุกคน โครงการได้ผลิตน้ำดื่มส่งให้แก่ศูนย์การเรียนที่ไม่มีเครื่องกรองน้ำของตนเอง ส่งพร้อมกับรถส่งอาหาร โดยโรงเรียนมีหน้าที่ต้องเตรียมถังน้ำดื่มไว้เปลี่ยนถ่าย และดูแลทำความสะอาดถังเพื่อส่งคืน น้ำดื่มที่โรงเรียนได้รับจากโครงการเป็นการลดค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งได้ ในฤดูแล้งโรงเรียนจะบริโภคน้ำดื่มมากกว่าช่วงเวลาอื่นๆ
   
สนับสนุนอาหาร และ บริการอาหารในงานต่างๆ
  นอกจากอาหารที่ส่งยังศูนย์การเรียนและหอพักแล้ว องค์กรยังได้จัดอาหารสำหรับงาน กิจกรรมต่างๆ ของมูลนิธิฯ โครงการ และองค์กรอื่นๆ ทั้งที่จัดบริการฟรี และสร้างรายได้ สำหรับงานต่างๆ ดังนี้ อาทิเช่น การช่วยเหลือผู้ลี้ภัยที่อพยพข้ามมายังประเทศไทย กิจกรรมกีฬาศูนย์การเรียน และ กีฬาร่วมกับโรงเรียนไทย 3,300 มื้อ วันครูศูนย์การเรียน 1,000 มื้อ งานเปิดศูนย์การเรียน BHSOH 850 มื้อ สำหรับแขก VIP ที่จัดในรูปแบบพุฟเฟ่ และอาหารกล่องสำหรับนักเรียน และผู้ปกครอง อบรมที่จัดโดยโครงการ Rays of Youth และการอบรมจัดโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประชุมครูศูนย์การเรียนจำนวน ประชุมประจำเดือนครูศูนย์การเรียน งานที่จัดโดยมูลนิธิฯ เช่น ประชุมภายใน รับแขก ประชุมคณะกรรมการอาหารประจำเดือน และอาหารสำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต (โครงการตัดเย็บและโครงการอาหารกลางวัน) เป็นต้น
   
พัฒนาคุณภาพการผลิต และ พัฒนาบุคลากร
  มูลนิธิฯ ได้ส่งเจ้าหน้าที่โครงการอาหารเข้ารับการตรวจสุขภาพทั่วไป และเฉพาะเจาะจงโรคที่อาจจะติดต่อ จากกิจกรรม ประกอบอาหาร เจ้าหน้าที่ จำนวน 10 คน ตรวจสุขภาพ ทุกคนมีผลไม่มีเป็นโรคติดต่อ ใดๆ ทั้งสิ้น รวมทั้งอบรมเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการป้องกันอัคคีภัย โดยวิทยากรเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
ผู้จัดการโครงการ ได้เยี่ยมศูนย์การเรียนที่รับอาหารเป็นประจำ ทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ เพื่อควบคุมมาตรฐาน การผลิตอาหาร และพัฒนาระบบ การส่งอาหารให้ตรงเวลา
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม เยี่ยมชมแหล่งผลิตผัก ที่หมู่บ้านไทยพัฒนา 3 อ.พบพระ ซึ่งเป็นแหล่งผลิตผักส่งไปยังตลาดกลาง กรุงเทพฯ รายใหญ่รายหนึ่ง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้เข้าใจขั้นตอน การเตรียมผักส่งมาจำหน่ายในแม่สอด รวมทั้งได้สำรวจราคาผัก จากแหล่งผลิตอีกด้วย
   
บริหารจัดการโครงการ
 

การประชุมคณะกรรมการอาหาร ซึ่งเป็นตัวแทนจากศูนย์การเรียนและหอพักแต่ละแห่ง ที่รับอาหารจากโครงการ มานั่งหารือ ปรับเปลี่ยนเมนูอาหารทั้ง 3 มื้อให้หมุนเวียนไปทุกวันเพื่อไม่ให้เด็กเบื่อ รวมทั้งเพื่อนำเสนอปัญหาแต่ละศูนย์การเรียน ที่รับอาหารให้โครงการ นำมาปรับปรุงการบริการให้ดีขึ้น ในบางเดือนหากไม่มีการประชุมอย่างเป็นทางการเพราะแต่ละศูนย์มีกิจกรรมยุ่ง โครงการได้ใช้วิธีสำรวจทางโทรศัพท์แทน
โครงการได้หารือกับศูนย์การเรียน ที่สนใจเรื่องอาชีพ ในการผลิตไก่และไข่ส่งโครงการ ช่วงแรกเป็นการสำรวจความต้องการของครัว เมื่อผลิตไก่จำนวนมาก ส่วนหนึ่งโครงการรับไว้ประกอบอาหาร และอีกส่วนโครงการได้แนะนำ ให้ศูนย์นี้รู้จักผู้ขายส่งไก่ให้โครงการ รวมทั้งหมูที่โรงเรียนเลี้ยงไว้ เพื่อสร้างรายได้ด้วย

   
 
 
     
  © 2010 Help Without Frontiers Foundation Thailand
203 Moo 2 Mae Pa, Mae Sot, Tak 63110 Tel./ Fax +66 (0) 55 546112
Email : maesot@helpwithoutfrontiers.org