กลุ่มเยาวชนสมาชิก  MYN (Mae Khong Youth Net) Mae Sot ได้เริ่มปฏิบัติงานภายใต้มูลนิธิฯ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2552 และปี 2553 นี้ ภายใต้โครงการ Community Awareness Raising Activities หรือ “กิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักในรู้ชุมชนอพยพ” กล่มเยาวชนแกนนำจำนวน 5 คน ประกอบด้วย วิกตอเรีย (MYN 3) จูลี่ เอมุย กีกี้ (MYN 5) และพาเช ได้จัดกิจกรรมอย่างหลากหลาย ทั้งที่เป็นกิจกรรม แก่เด็กเยาวชนเป้าหมาย และ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพแก่ตัวเยาวชนเอง หลังจากดำเนินกิจกรรมได้ 2 ปี ได้มีเป้าหมายเพื่อสร้างแกนนำเยาวชน เพื่อสานต่อภารกิจเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เยาวชน โดยได้สร้างแกนนำอีกจำนวน 20 คน ที่มาจากศูนย์การเรียนจำนวน 8 ศูนย์ และเปลี่ยนชื่อกลุ่มเยาวชนแม่สอดว่า "Rays Of Youth" ซึ่งโครงการนี้ยังคงสถานะสมาชิก Mae Kong Youth Net และ Mae Kong Youth Union ที่ก่อตั้งและขับเคลื่อนโดย ศูนย์พัฒนาการศึกษาเพื่อลูกหญิงและชุมชน กิจกรรมที่ดำเนินภายใต้โครงการ Rays Of Youth ติดตามความเคลื่อนไหวโครงการ (ภาษาอังกฤษ)

  ชมผลงานภาพยนต์สั้น
 
หนังสั้น ฝันสลาย 1 (11:50) หนังสั้น ฝันสลาย 2 (9:05) สัมภาษณ์นักแสดง (2:55)
Help (2:41)
ชีวิตที่ต้องดิ้นรน 1 (12:52) ชีวิตที่ต้องดิ้นรน 2 (13:52)    
   
กิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักในรู้ชุมชนอพยพ
 

Community Awareness Raising Activities หรือ “กิจกรรมเสริมสร้าง ความตระหนักรู้ใน ชุมชนอพยพ” เป็นกิจกรรมหลักที่ได้ดำเนินงาน ในช่วงแรกของโครงการ โดยแกนนำเยาวชนได้วิเคราะห์ปัญหาร่วมกับ เยาวชนในศูนย์การเรียนแบบมีส่วนร่วม นำมาซึ่งการออกแบบกิจกรรมเพิ่มทักษะ แก่เด็กและเยาวชนต่างด้าว กลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการถูกล่อลวงเข้าสู่กระบวนการค้ามนุษย์ หรือใช้แรงงานก่อนวัยอันควร กิจกรรมต่างๆ จัดขึ้นทั้งในศูนย์การเรียนภายใต้มูลนิธิฯ และชุมชนต่างด้าวแลัว ในหลายกิจกรรม ยังมุ่งเน้นเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีในการอยู่ร่วมกันของคนต่างด้าวและคนไทยอีกด้วย

   
อบรมเรื่องสุขภาพอนามัยส่วนบุคคล
 

ประเด็นสุขภาพอนามัยสำหรับเด็กกลุ่มเล็กในชุมชนศูนย์การเรียนยังไม่มีใครทำอย่างจริงจัง แต่เป็นเรื่องที่จำเป็นพื้นฐานพัฒนาไปสู่เรื่องสุขภาพอื่นๆ ทีมงานจึงตัดสินใจทำเรื่องนี้ ประกอบกับทีมงานได้เข้าร่วมประชุมกับองค์กร IRC ที่ทำเรื่องสุขภาพกับแรงงานข้ามชาติ ทำให้เห็นความเป็นไปได้ที่จะปรับประยุกต์ใช้สื่อและคู่มือที่องค์กรนี้มีอยู่แล้ว กับงานของเยาวชนได้

เนื่องจากทีมเยาวชนไม่เชี่ยวชาญ เรื่องสุขภาพ ในช่วงแรกได้เชิญวิทยากรจาก คลินิคแม่ตาว มาบรรยายและสาธิตให้แกนนำเยาวชนได้เข้าใจปัญหา จากนั้นทีมได้ออกแบบกิจกรรม จากภาคทฏษฎีสู่ปฏิบัติที่มีเนื้อหาง่าย เด็กทุกคนมีส่วนร่วม ไม่น่าเบื่อ รวมถึงได้ค้นคว้าข้อมูลจาก Internet เพื่อนำมาปรับใช้กับกิจกรรมให้น่าสนใจยิ่งขึ้น

   
อบรมเพื่อเพิ่มทักษะแก่เด็กศูนย์การเรียนในประเด็นที่เด็กควรรู้
 

อบรมเรื่องสิทธิเด็ก
ก่อนการอบรมทีมได้หารือกับหน่วยงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการปกป้องคุ้มครองเด็ก อาทิเช่น CPPCR (Committee for the Protection and Promotion of Child Rights) และ MAP (MAP Foundation) เพื่อเข้าใจเนื้อหาเรื่องสิทธิเด็ก สถานการณ์ในพื้นที่ อันจะนำไปสู่การออกแบบ กิจกรรมที่เหมาะสมได้ นอกจากนั้นทีมยังได้ติดต่อขอข้อมูล สื่อจากองค์กร HREIB เพื่อให้มีสื่อหลากหลาย
ระหว่างกิจกรรมอบรม ทีมได้ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีส่วนร่วมในการสร้างละครที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสิทธิเด็ก ผลัดกันแสดง โดยให้เพื่อนคนอื่นๆ แสดงความคิดเห็น ซักถาม เพื่อให้เกิดความเข้าใจเรื่องนี้มากขึ้น

อบรมเรื่องแรงงานเด็ก
ประเด็นแรงงานเด็กและการปกป้องคุ้มครองอันเกี่ยวข้องกับกฏหมาย ทีมได้เชิญผู้รู้เรื่องนี้มาให้ความรู้ อาทิเช่น คุณมธุรส และ คุณพรหมลักษณ์ รวมถึงองค์กรชุมชนในพื้นที่ที่ทำงานประเด็นนี้คือ FTUB (Federation of Trade Unions-Burma) นอกจากบรรยายจากผู้รู้แล้ว กิจกรรมยังได้แจกโปสเตอร์ สื่ออื่นๆ ที่ง่ายต่อความเข้าใจ ซึ่งสื่อบางตัวสามารถจัดหาได้ในภาษาพม่าที่เด็กๆ เข้าใจได้

อบรมเรื่องต่อต้านการค้ามนุษย์
การค้ามนุษย์เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทุกแห่งโดยเฉพาะในชุมชนแรงงามข้ามชาติ เพราะเป็นกลุ่มที่เปราะบาง และทักษะที่จะรู้เท่าทันปัญหานี้ยังมีน้อย ก่อนจะจัดการอบรมแก่เด็กๆ ทีมผู้นำเยาวชนจึงต้องมีความรู้ความเข้าใจปัญหานี้อย่างลึ้กซึ้งก่อน ทีมจึงได้เข้าพบผู้รู้ที่ทำงานเรื่องนี้ เช่น Nan Mu จากองค์กร Burmar Act. รวมถึงได้ศึกษาข้อมูลจากเอกสารที่มีอยู่ จาก Internet และได้ซักซ้อมความเข้าใจในทีม
ในวันอบรมทีมได้เชิญผู้เชี่ยวชาญมาเป็นวิทยากร โดยกิจกรรมส่วนใหญ่เน้นการมีส่วนร่วม และใช้ Case study เป็นตัวนำกิจกรรม หลังจากกิจกรรมอบรม ทีมพบว่าปัญหาการค้ามนุษย์ในชุมชนแรงงานต่างด้าวนั้นมีมาก เพียงแต่พยานไม่กล้าให้ข้อมูล กลัวเรื่องความปลอดภัย เพราะตัวเองก็อยู่อย่างไม่ถูกกฎหมาย

เด็กๆ ระดมความคิดเห็นในกิจกรรมอบรม มูลนิธิศุภนิมิตร อบรมเรื่องทักษะชีวิต เยาวชนนำเสนอผลงานกลุ่ม
   
อบรมเพื่อเพิ่มทักษะแก่เยาวชน
 

อบรมเรื่องยาเสพติด
เรื่องยาเสพติดก็เป็นอีกปัญหาที่พบบ่อยในชุมชนแรงงานข้ามชาติ โดยเฉพาะเด็กในศูนย์การเรียนที่วัยเข้าสู่วัยรุ่น ทีมได้รับการอนุเคราะห์วิทยากร จากสถานีตำรวจที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องนี้ พร้อมด้วยสื่อต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยทีมได้เสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วมและสันทนาการตลอดการอบรม

อบรมเรื่องกฏจราจร
ประชากรข้ามชาติที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทย มักไม่มีควาามรู้เรื่องกฏจราจร อ่านป้ายภาษาไทยไม่ออก บ่อยครั้งเกิดอุบัติเหตุถึงชีวิตได้ ทีมได้จัดอบรมเรื่องกฏจราจแก่ครูศูนย์การเรียนทั้ง 9 ศูนย์ เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ และเจ้าหน้าที่จากองค์กรภาคี โดยได้รับความร่วมมือจากวิทยากร ที่มาจากสถานีตำรวจ เพื่อให้เด็ก ครู ในศูนย์การเรียนได้มีความรู้ความเข้าใจและปฏิับัติตามกฏจราจรได้อย่างถูกต้องได้

   
สื่อสร้างสรรค์
 

กิจกรรมวิทยุ
สื่อวิทยุนับเป็นสื่อที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่เป็นประชากรข้ามชาติได้ง่ายและทั่วถึง  ทีมได้จัดรายการวิทยุโดยใช้ภาษาท้องถิ่น ที่กลุ่มเป้าหมายเข้าใจได้ เช่น พม่า กะเหรี่ยง ไทย และเนื้อหาเกี่ยวของกับสภาพปัญหาที่กลุ่มเป้าหมายพบเจอ รวมถึงการเสริมสร้างความรู้ ทักษะที่จำเป็น อาทิเช่น การค้ามนุษย์ แรงงานเด็ก สิทธิเด็ก สุขภาพอนามัย โดยใช้รูปแบบการนำเสนออย่างหลากหลาย เช่น ละครวิทยุ เรื่อง สิทธิเด็ก แรงงานเด็ก สปอตวิทยุ เป็นภาษาพม่า กะเหรี่ยง เป็นต้น สถานีที่จัดรายการวิทยุ 2 สถานีคือ
สถานี FM 99.75 MHz (เช่า)  เวลา : 12:00 - 13:00 จันทร์-อังคาร (ภาษาพม่า)  พุธ-พฤหัสบดี (ภาษากะเหรี่ยง) ศุกร์ – เสาร์ (ภาษาไทย)
สถานี FM 102.5 MHz (MAP Radio) ศุกร์ (05:00 - 06:00) – อังกฤษ    เสาร์, อาทิตย์ (05:00 - 06:00) – พม่า, กะเหรี่ยง, ไทย
ทั้งยังได้เปิดโอกาสให้ครูและนักเรียนศูนย์การเรียน มีส่วนร่วมในการจัดรายการวิทยุร่วมกันเป็นประจำ

จู่ลี่จัดรายการวิทยุ พาเช ถ่ายทำหนังสั้น เยาวชนเข้าร่วมโครงการ MTV Exit

อมรมเรื่องการทำหนังสั้น 
สมาชิก MYN จำนวน 2 คน เข้าร่วมการอบรมเรื่องการทำหนังสั้นจากโครงการเกี่ยวก้อย โดยมูลนิธิเพื่อนไร้พรมแดน ที่ได้รับการสนับสนุนจาก สสส. หลังจากการอบรมแล้วทีมได้ผลิตหนังสั้นเรื่อง “วันวาน” เป็นภาพยนต์สั้นเรื่องแรกของทีมงาน ซึ่งเป็นเรื่องเล่าของชีวิตเด็กหญิงกะเหรี่ยง ในศูนย์การเรียนคนนึงที่เดินทางมาประเทศไทย และต้องไปทำงานกรุงเทพฯ เพื่อช่วยเหลือครอบครัวที่พ่อป่วย วันวานเป็นความทรงจำดีๆ ของเด็กสาวคนนี้ที่ไม่อาจจะกลับคืนมาได้ สามารถดูวีดีโอได้ที่นี่  

กลางปี 2554 ทีมเยาวชนได้เข้าร่วมกิจกรรมของ MTV Exit เป็นโครงการผลิตสื่อจากเยาวชนเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ หลังจากอบรม MTV Exit ได้มอบอุปกรณ์กล้องถ่ายวีดีโอและคอมพิวเตอร์โน็ตบุคเพื่อเป็นอุปกรณ์ในการผลิตสื่อของกลุ่มต่อไป

นอกจากนี้ยังมีการอบรมการทำหุ่นเงา และการอบรมการทำ Cray Annimation ภายใต้โครงการ "ลูกยางนา" ซึ่งเป็นโครงการหนึ่ง ของมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก ได้รับงบจาก สสส. กิจกรรมผลิตสื่อสร้างสรรค์โดยใช้เทคนิคหุ่นเงาได้ถูกถ่ายทอดแ่ก่ เยาวชน ROY จำนวน 20 เพื่อผลิตในเนื้อหาต่างๆ ต่อไป

 
การทำหุ่นเงา Cray Annimation  
   
สร้างเยาวชนผู้นำ Peer Youth
 

การสร้างเยาวชน Peer Youth มีเป้าหมายเพื่อการสร้างเยาวชนรุ่นใหม่ให้เป็นผู้นำกิจกรรม และเป็นแกนนำในศูนย์การเรียน จำนวน 20 ให้มีจิตสาธารณะในการทำงานเพื่อสังคม และเพื่อเพิ่มทักษะให้เยาวชนกลุ่มนี้เป็นเยาวชนที่มีคุณภาพต่อไป เยาวชนทั้งหมด จะได้รับการฝึกทักษะทางด้านภาษา เทคโนโลยี การแสดง สื่อสร้างสรรค์ โดยสามารถนำทักษะที่ได้รับการฝึกฝนไปถ่ายทอดทั้ง ในศูนย์การเรียน และชุมชนของตนเองได้

 
     
   
ดนตรี
 

จากการทำกิจกรรมกับเด็กในศูนย์การเรียน พบว่ามีเด็กหลายคนที่มีพรสวรรค์และสนใจทางด้านดนตรี แต่ไม่มีโอกาสได้เรียนอย่างถูกวิธี เพราะค่าใช้จ่ายในการเรียนดนตรีจากโรงเรียนดนตรีนั้นสูงมาก โครงการดนตรีจึงได้เปิดโอกาสให้เด็ก-เยาวชนที่มีความสนใจด้านดนตรี ได้เรียน และฝึกทักษะขั้นพื้นฐานอย่างถูกวิธีโดยผู้สอนที่เชี่ยวชาญ แกนนำเยาวชน โดยเอมุยที่มีความสนใจเรื่องนี้เป็นพิเศษรับหน้าที่เป็นผู้ประสานงาน คัดเลือกเด็ก-เยาวชนจำนวน 20 คน จัดคิวการเรียนตนตรีพื้นฐานที่โรงเรียนสอนดนตรี และเชิญวิทยากรที่เชี่ยวชาญมาสอน รวมทั้งจัดห้องฝึกซ้อมดนตรี ที่เด็กสามารถมาฝึกได้ในวันหยุด เสาร-อาทิตย์

 
ห้องฝึกซ้อมดนตรี เรียนการประสานเสียงที่ โรงเรียนการดนตรี แม่สอด  
   
กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม
 

อบรมเรื่องสิ่งแวดล้อม
คุณ Victoria เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องสิ่งแวดล้อม และเป็นเจ้าหน้าที่องค์กรเอกชนแห่งหนึ่งที่มีชื่อเสียงในประเทศอิตาลี่ ได้มาเยี่ยมและให้ความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อม รวมทั้งได้ออกแบบกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ และนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน ในศูนย์การเรียนได้ การอบรมแบบเข้มข้นเริ่มจากเรื่องสิ่งแวดล้อมทั่วไป สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่พบในท้องถิ่น ช่วงท้ายของการอบรมวิทยากร และทีมได้ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนสิ่งแวดล้อมในศูนย์การเรียน โดยจัดทำเป็น 2 ภาษา อังกฤษและไทย เพื่อนำไปใช้ในศูนย์การเรียนต่อไป

กิจกรรมผลิตน้ำยา EM (Effective Micro-organism) กลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ และทดลองเพาะเห็ดฟาง
กิจกรรมนี้น่าสนใจมากในแง่สร้างความตระหนัก และไม่ทิ้งขว้างอาหารเหลือ แต่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ โดยเริ่มจากการ ให้ความรู้แก่แกนนำเยาวชน ก่อนนำไปขยายต่อในศูนย์การเรียนต่อไป
การทดลองเพาะเห็ดนางฟ้า ได้รับวิทยากรจากโรงเรียนสรรพวิทยาคม ซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมในพื้นที่เป็นอีกกิจกรรมที่ได้เห็ดไว้ทาน ได้ความรู้สามารถนำกลับไปทำได้เองที่ศูนย์การเรียน หรือที่บ้านได้ และยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์กับโรงเรียนไทยอีกด้วย ผู้เข้ารับการอบรมจาก 9 ศูนย์การเรียน ครูและเด็กนักเรียนจำนวน 45 คน จากกิจกรรมนี้ ทีมได้เห็ดจำนวนประมาณ 30 กิโลกรัม จากก้อนเห็ด 300 ก้อน

 
การอบรมทำ EM ร่วมกับโรงเรียนสรรพวิทยาคม การเพราะเห็ดนางฟ้า  
   
สร้างเครือข่ายในการทำงาน
 

ทีมเยาวชนได้จัดประชุมร่วมกับเครือข่ายการทำงานในพื้นที่ เป็นระยะเพื่อการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อมูลการดำเนินงานของ Ray of Youth กับหน่วยงานอื่นๆ เนื่องจากงานเยาวชนเป็นงานใหม่ และถือเป็นกิจกรรมที่หลายองค์กรยังไม่เห็นความสำคัญ ด้วยปัญหาพื้นฐานอื่นมีความจำเป็นเร่งด่วนกว่า การสร้างความร่วมมือระหว่างเครือข่ายจึงไม่ค่อยเป็นรูปเป็นร่างเท่าไหร่ ในบางหน่วยงานที่ประสานอย่างใกล้ชิด เพราะมีภาระกิจคล้ายคลึงกันหรือสามารถดำเนินร่วมกันได้ จึงได้ประสานงานอย่างต่อเนื่องอาทิเช่น มูลนิธิ MAP เพราะจัดรายการวิทยุร่วมกัน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่ทำร่วมกับกลุ่มภายนอกที่เข้ามามีส่วนร่วมครั้งคราวเช่น อาสาสมัครไทย จัดอบรมเรื่อง EM หรือจัดกิจกรรมสอนภาษาไทยในศูนย์การเรียน เ็ป็นต้น

 
ประชุมกับ Partner และ CBO อ.สมภพ จันทรากา เข้าร่วมสังเกตุการณ์  

 

 
     
  © 2010 Help Without Frontiers Foundation Thailand
203 Moo 2 Mae Pa, Mae Sot, Tak 63110 Tel./ Fax +66 (0) 55 546112
Email : maesot@helpwithoutfrontiers.org