เพื่อช่วยเหลือสงเคราะห์บุคคลผู้ด้อยโอกาสให้พัฒนาและช่วยเหลือตนเองให้อยู่ ในสังคมอย่างปกติสุข
๒  เพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์คนยากไร้หรือผู้รับภัยพิบัติ
๓  การดำเนินกิจกรรมต่างๆ ซึ่งมีบุคคล คณะบุคคล และองค์กรภาคีที่เสียสละ มาร่วมดำเนินการภายใต้การกำหนดนโยบายของคณะกรรมการมูลนิธิฯ
ส่งเสริมงานวัฒนธรรม
๕  ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่น ๆ เพื่อสาธารณประโยชน์
๖   ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

 

 
     
  © 2010 Help Without Frontiers Foundation Thailand
203 Moo 2 Mae Pa, Mae Sot, Tak 63110 Tel./ Fax +66 (0) 55 546112
Email : maesot@helpwithoutfrontiers.org