มูลนิธิช่วยไร้พรมแดนจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้หากไม่ได้รับความกรุณาจากคณะกรรมการผู้มีส่วนร่วม ในการจดทะเบียนให้ถูกต้องตามกฏหมาย ดังมีรายนามดังต่อไปนี้

นางสาวอรนุช  เลิศกุลดิลก ประธานกรรมการ
นางสาวมธุรส  สมันตรัฐ รองประธานกรรมการ
พตอ. สุชัย  จินดาวนิช  กรรมการ
นางเพลินใจ เลิศลักขณวงศ์ กรรมการ
นางสาวอรวรรณ  วิมลรังครัตน์  กรรมการ
นายเกียรติศักดิ์ ม่วงมิตร  กรรมการ
นางสาวงามศุกร์  รัตนเสถียร กรรมการ
นายวีระพงษ์  กังวานนวกุล  กรรมการ
นางสาวพรหมลักษณ์ ศักดิ์พิชัยมงคล  กรรมการ
นายภวิศร์ ธวัชชัยนันท์  กรรมการ
นายบุญชู ไหมกัน กรรมการและเหรัญญิก
นางสาวศิราพร  แก้วสมบัติ กรรมการและเลขานุการ
   
นอกจากนี้ยังมีคุณเบนโน่เป็นที่ปรึกษากิติมศักดิ์ที่ได้รับการแต่งตั้งจากประธานมูลนิธิฯ
 
     
  © 2010 Help Without Frontiers Foundation Thailand
203 Moo 2 Mae Pa, Mae Sot, Tak 63110 Tel./ Fax +66 (0) 55 546112
Email : maesot@helpwithoutfrontiers.org